Giân-gú

From Lohankhapedia
(Redirected from Gí-giân)
Jump to navigation Jump to search

話語 (Ōe-gí) (話語)[1] 或者 (he̍k-chiá)語言 (gí-giân) / 語言 (gú-giân) (語言),抑是 (a̍h-sī)簡單 (kán-tan) (kóng) (ōe) (話)[2] ()1 (thò)代表 (tāi-piáu) (kap)傳達 (thoân-ta̍t)意義 (ì-gī) (ê)系統 (hē-thóng)。話語 (ū)結構 (kiat-kò͘)包括 (pau-koat)語法 (gí-hoat)聲韻 (siaⁿ-ūn)。話語透過 (thàu-kòe)符號 (hû-hō)傳達; 符號的媒介 (mûi-kài)包括聲音 (siaⁿ-im)手勢 (chhiú-sè)表情 (piáu-chêng)姿勢 (chu-sè)文字 (bûn-jī)...等等 (téng-téng)

話語能力 (lêng-le̍k) (lâng) (siōng)基本 (ki-pún)行為 (hêng-ûi) (chi) (it)。人的話語濟濟 (chē-chē) (khoán); 總是 (chóng--sī) ()1套原則 (goân-chek)有發渡 (ū-hoat-tō͘)客觀 (khek-koan)定義 (tēng-gī)話語之間 (chi-kan)邊界 (piⁿ-kài)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Douglas, Carstairs (1873). Chinese English dictionary of Vernacular or Spoken Language of Amoy. p. 108. 
  2. Douglas 1873.

相關 (Siong-koan)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Language