Pang-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

邦國 (Pang-kok) (英語 (Eng-gí): state; óa-im: "su-tè-toh") ()一个 (chi̍t-ê)政治體 (chèng-tī-thé) (Chi̍t) (khoán)定義 (tēng-gī) (ū)強制力 (kiông-chè-le̍k) (ê)政治 (chèng-tī)組織 (cho͘-chit) (hâm)一个中央 (tiong-iong)政府 (chèng-hú) (thang)保持 (pó-chhî) ()一定 (it-tēng)地理 (tē-lí)領土 (léng-thó͘)當重 (tang-tiōng)獨佔 (to̍k-chiàm)武力 (bú-le̍k)使用 (sú-iōng)合法性 (ha̍p-hoat-sèng)

用語 (Iōng-gí)比較 (pí-kàu)[edit]

參照 (Chham-chiàu) (kóa)關聯 (koan-liân)的英語用語,state (chit) ()國家 (kok-ka)意思 (ì-sù)總是 (chóng-sī) (khah)專門 (choan-bûn)佇政治機關 (ki-koan)部分 (pō͘-hūn)。卡普通 (phó͘-thong)的用語country,是 (khah) (óa)地理上 (tē-lí-siōng)一个 (thang) (kah)別位 (pa̍t-ūi)區別 (khu-pia̍t)所在 (só͘-chāi)的意思; ()nation是較關心 (koan-sim)佇一 (tīn) (lâng)的意思。

聯邦制 (Liân-pang-chè)下底 (ē-té)的邦國[edit]

一寡聯邦 (liân-pang)比論 (pí-lūn)美國 (Bí-kok) (in)下底的告別 (kò-pia̍t) (pang) (hūn) () (sǹg)是國家,怹組成 (cho͘-sêng)聯邦的一部分.[1] (Chia)的國家有部分的主權 (chú-khoân) (pun) (hō͘)聯邦政府.[2]英語完全 (oân-choân)獨立 (to̍k-li̍p)的國家 (kap)聯邦系統 (hē-thóng)會短 (ē-té)的國家 (lóng) () (chò)state宗是 (chong-sī)一寡東洋 (Tang-iûⁿ)言語 (giân-gí) (tiāⁿ)特別 (te̍k-pia̍t) ()美國聯邦下底 (ê)state翻譯 (hoan-e̍k)做 " (chiu)" (州)。

參照[edit]

  1. The Australian National Dictionary: Fourth Edition, pg 1395。 (2004) Canberra。ISBN 0-19-551771-7.
  2. Thompson, Della, pian. (1995). "state". Concise Oxford English Dictionary (9th pán.). Oxford University Press. 

相關 (Siong-koan)[edit]

Wi fi