Chú-khoân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

主權 (Chú-khoân) (主權) () (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka) (tuì) (i) (ê) (koán)ha̍t區域 (khu-he̍k) (só͘)擁有 (ióng-iú)至高無上 (chì-ko-bû-siōng)政治 (chèng-tī)權力 (khoân-le̍k)。主權是一个擁有 (pâi)tá-sèng的權力。簡單 (Kán-tan) (kóng)就是 (chiū-sī) "自主 (chū-chú)自決 (chū-koat)" 的最高 (chòe-ko)權威 (khoân-ui)。主權 (hiòng) (lāi)立法 (li̍p-hoat)行政 (hêng-chèng) (kap)司法 (su-hoat)權力來源 (lâi-goân),向 (gōa)伊是對外 (tùi-gōa)交往 (kau-óng)保持 (pó-chhî)獨立 (to̍k-li̍p)自主的一 (chióng)力量 (le̍k-liōng)意志 (ì-chì)