Khoân-le̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

權力 (Khoân-le̍k) (權力) () (chi̍t) (chióng)講法 (kóng-hoat)存在 (chûn-chāi) (ê)社會 (siā-hoē)現象 (hiān-siōng),是政治學 (chèng-tī-ha̍k) (kap)國際關係學 (kok-chè-koan-hē-ha̍k)核心 (hu̍t-sim)概念 (kài-liām)