Kok-chè-koan-hē-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
In 2012 alone, the Palace of Nations in Geneva, Switzerland, hosted more than 10,000 intergovernmental meetings. The city hosts the highest number of international organizations in the world.[1]
The field of international relations dates from the time of the Greek historian Thucydides

國際關係學 (Kok-chè-koan-hē-ha̍k) (國際政治學) ()政治學 (chèng-tī-ha̍k) (ê) (chi̍t) (ê)分支 (hun-chi)專門 (choan-bûn)研究 (gián-kiù)戰爭 (chiàn-cheng)和平 (hô-pêng)合作 (ha̍p-chok)一體化 (it-thé-hoà) (kap)國際 (Kok-chè)組織 (cho͘-chit)等等 (téng-téng)國際社會 (siā-hoē)層面 (chân-bīn)政治 (chèng-tī)現象 (hiān-siōng)

註解 (Tsù-kái)[edit]

  1. François Modoux, "La Suisse engagera 300 millions pour rénover le Palais des Nations", Le Temps, Friday 28 June 2013, page 9. (法語).