Kok-chè cho͘-chit

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

國際 (Kok-chè)組織 (cho͘-chit) ()濟濟 (chē-chē)國家 (kok-ka) (chhiam)條約 (tiâu-iok)組成 (cho͘-sêng) (ê)組織。