Chèng-tī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

政治 (Chèng-tī) (ia̍h) () (kóng)政事 (chèng-sū),是團體 (thoân-thé) (chò)決定 (koat-tēng) (ê)過程 (koè-têng)一般 (it-poaⁿ) (ēng) (lâi)政府 (chèng-hú)運作 (ūn-chok)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]