Chèng-hú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

政府 (Chèng-hú) ()1 (khóan)組織 (cho͘-chit)這款 (chit-khoán)組織 (ū)制定 (chè-tēng) (kap)執行 (chip-hêng)法律 (hoat-lu̍t) (ê) (kôan)這个 (Chit-ê)法律是 (ēng) ()1 (ê)團體 (thôan-thé)或者是 (he̍k-chiá-sī) (koh)較大 (khah-tōa)的組織內短的 (lāi-té--ê)一般 (It-poaⁿ) (lâi) (kóng),政府是講國家 (kok-ka)統治 (thóng-tī)組織。