Tang-iûⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tang-iûⁿ (區別).

東洋 (Tang-iûⁿ) ()一个 (chi̍t-ê)意思 (ì-sù) (chē) (khoán) (ê)用語 (iōng-gí) (siāng) (khoah)khǹg的意思是 (kap)西洋 (Se-iûⁿ)相對的 (siong-tùi--ê)規个 (kui-ê)東方 (Tang-hong)世界 (sè-kài); () (ū)可能 (khó-lêng)表示 (piáu-sī)規个亞洲 (A-chiu); (khah)普通 (phó͘-thong) (chi̍t)款意思是日本 (Ji̍t-pún)朝鮮 (Tiâu-sián),佮中國 (Tiong-kok) (ûi) (chú)的一个文化 (bûn-hòa)範圍 (hoān-ûi)倚近 (óa-kīn) (Tang)亞州 (A-chiu)用法 (ēng-hoat); (koh)有一 (chióng),是近今 (kīn-taⁿ)中國 (tùi)日本的一款叫法 (kiò-hoat)

其他 (Kî-tha)言語 (giân-gí)[edit]

()越南語 (Oa̍t-lâm-gí) ()有佮東洋對同 (tùi-tâng)漢字語 (Hàn-jī-gí) (kiò) (chò)Đông Dương (óa-im: " (lòng) (jiông)"),範圍佮Indochina (beh) (kâng)

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  • 邱函妮 (2012). "陳澄波繪畫中的故鄉意識與認同-以《嘉義街外》(1926)、《夏日街景》(1927)、《嘉義公園》(1937)為中心". 國立臺灣大學美術史研究集刊 (33).