Oa̍t-lâm-gú

From Lohankhapedia
(Redirected from Oa̍t-lâm-gí)
Jump to navigation Jump to search
越語 有時指 廣東話
越南語
tiếng Việt
源自國家  越南
母語 使用者 76百萬 (2009)
語系
官方地位
官方語言  越南
東南亞國家聯盟
承認的
少數語言
語言代碼
ISO 639-1 vi
ISO 639-2 vie
ISO 639-3 vie
Glottolog viet1252
Linguasphere 46-EBA
Natively Vietnamese-speaking areas.png
Natively Vietnamese-speaking (non-minority) areas of Vietnam[1]
這文章包含IPA符號.若是無相關的字型支援,理可能會看就問號,方輕抑是騎他符號,無法度正常顯示Unicode字源。請理看Help:IPA

越南語 (Oa̍t-lâm-gí) (越南語: tiếng Việt) ()1 (khoán)聲調 (siaⁿ-tiāu)言語 (giân-gú) (I) (tùi)漢語 (Hàn-gí) (chioh) (chiâⁿ) (chē)詞彙 (sû-lūi)過去 (kòe-khì) () (bat) (iōng)漢字 (hàn-jī) (kap)仿 (hóng)漢字 (ê)文字 (bûn-jī)書寫 (su-siá)總是 (Chóng--sī)言語學家 (ha̍k-ka)認為 (jīn-ûi)越南語屬於 (sio̍k-î) " (Lâm)亞洲 (A-chiu)語系 (gí-hē)" (Austroasiatic) 的1 (chióng) – 佮漢語 () (kâng)佳作 (ka-chok)字且 (jī-chhiáⁿ)家作內 (ka-chok-lāi) (siōng)使用 (sú-iōng)人口 (jîn-kháu)成員 (sêng-oân) () ()2 (tōa)Khmer ()濟10 (pōe)

越南語是越南 (Oa̍t-lâm)國作 (kok-chok) (kiam)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân),是87% (ê)越南人 (Oa̍t-lâm-lâng)母語 (bó-gí) ()國外 (kok-gōa) (koh) (ū)2百萬 (pah-bān)使用者 (sú-iōng-chiá)尤其 (iû-kî)美國 (Bí-kok)法國 (Hoat-kok)嶺抵 (sīm-chí)台灣 (Tâi-oân)

分類 (Hun-lūi)[edit]

現代 (Hiān-tāi)分類學 (hun-lūi-ha̍k) ()越南語 (pâi) (tòa)南亞洲 (Lâm-a-chiu)言語家作 (ka-chok)的Mon-Khmer分支 (hun-ki)下跤 (ē-kha)的Viet-Muong (lūi)

地理 (Tē-lí)範圍 (hoān-ûi)[edit]

根據 (Kin-kù)Ethnologue,越南語佇世界 (sè-kài)的使用範圍包括 (pau-koat)AustraliaKampucheaKha-ná-tah中國 (Tiong-kok)Côte d'IvoireSuomi法國德國 (Tek-kok)Lao (kok)Martinique荷蘭 (Hô-lân) (Sin)CaledoniaNorge菲律賓 (Hui-li̍p-pin)Senegal泰國 (Thài-kok)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)美國Vanuatu台灣嘛有幾若萬 (kúi-ā-bān)的使用者,主要 (chú-iàu)外勞 (gōa-lô)外來 (gōa-lâi)參婦 (sim-pū)

官方地位 (tē-ūi)[edit]

越南語是越南的官方語 (koaⁿ-hong-gí)

方言 (Hong-giân)[edit]

方言之間 (chi-kan)會得 (ē-tit)相通 (sio-thong)。主要有3種: ()Nội ( (Pak)越南語),Huế ( (Tiong)越南語),Sài Gòn (南越南語)。 (In)的聲調小可 (sió-khoá)精差 (cheng-chha), Huế方言特別 (te̍k-pia̍t)無仝。北越南語的hỏingã調 (tiāu)南部 (lâm-pō͘)方言區別 (khu-pia̍t) (khah)明顯 (bêng-hián)

現代的標準語 (phiau-chún-gí) (發音 (hoat-im)聘音 (phèng-im)) 是 (tòe)下Nội的智識 (tì-sek)階層 (kai-chân)腔口 (khiuⁿ-kháu)

聲韻 (Siaⁿ-ūn)[edit]

越南語有6个雙調 (siang-tiāu): nganghuyềnsắchỏingãnặng

文字[edit]

主要的文章 (bûn-chiuⁿ): 越南用Latin ()歷史 (le̍k-sú)

現代越南文 (Oa̍t-lâm-bûn)羅馬字 (lô-má-jī)的1種。

漢字[edit]

Chữ nôm[edit]

Quốc ngữ[edit]

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. From Ethnologue (2009, 2013)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]