Koaⁿ-hong gí-giân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân) (chí)1 (ê)政治 (chèng-tī)單位 (tan-ūi)透過 (thàu-kòe)法律 (hoat-lu̍t)政令 (chèng-lēng)抑是 (a̍h-sī)其他 (kî-thaⁿ) (ê)政治力 (chèng-tī-la̍t)制定 (chè-tēng) (kap)推廣 (thui-kóng) ()官方領或 (léng-he̍k)使用 (sú-iōng)語言。政治單位會使 (ē-sái) ()國家 (kok-ka),國家聯盟 (liân-bêng) (Europa聯盟),國際 (kok-chè)組織 (cho͘-chit) (親像 (chhin-chhiūⁿ)聯合國 (Liân-ha̍p-kok)), ()國家地位 (tē-ūi)政治體 (chèng-tī-thé) (親像依賴地 (i-lāi-tē)),抑是國家下跤 (ē-kha) (siat)任何 (jīm-hô)1 (chân)行政 (hêng-chèng)單位 ( (séng) (kōan)鄉鎮 (hiong-tìn)等等 (téng-téng))。教育 (Kàu-io̍k)政策 (chèng-chhek)指定 (chí-tēng)使用的到學 (kàu-ha̍k)語言定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)包括 (pau-koah)在內 (chāi-lāi)

官方語言 (hām)國語 (kok-gí)民族 (bîn-cho̍k)語言未必 (bī-pit) (sio)siâng。 1个政治單位無一定 (it-tēng)干焦 (kan-taⁿ)1个官方語言若定 (nā-tiāⁿ)。官方語言 ()未必是指定範圍 (hoān-ûi) (lāi) (siāng)通行 (thong-hêng)的語言; 佇一寡仔 (chi̍t-kóa-á)國家 (親像Éire),官方語言的象徵 (siōng-teng)意義 (ì-gī) (khah) (tōa)實際上 (si̍t-chè-siōng)的使用。

官方語言的制定嘛 (ū)可能 (khó-lêng)包括文字 (bûn-jī)可比 (Khó-pí) (kóng)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)官方佮教育界 (kàu-io̍k-kài)並無 (pēng-bô)鼓勵 (kó͘-lē) (in)國民 (kok-bîn) (iōng)簡體 (kán-thé)漢字 (Hàn-jī)公交 (kong-ka)機關 (ki-koan) (包括學校 (ha̍k-hāu)) 接接 (chih-chiap)。佇私人 (su-jîn)領域 (léng-he̍k) ()管制 (koán-chè)