Ài-ní-lân

From Lohankhapedia
(Redirected from Éire)
Jump to navigation Jump to search
"愛爾蘭 (Ài-ní-lân)" (ū)可能 (khó-lêng)嘛是 (mā-sī)愛爾蘭島 (Ài-ní-lân-tó)猶是 (iah-sī) (Pak)愛爾蘭.
愛爾蘭
Éire / Ireland
Flag of Ireland.svg Coat of arms of Ireland.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Ài-ní-lân 的所在
Ài-ní-lân 的所在。
首都 Dublin
政治文化
領導人

愛爾蘭共和國 (Kiōng-hô-kok) (愛耳蘭共和國,愛爾蘭語 (Ài-ní-lân-gí): Éire; Poblacht na hÉireann; 英語 (Eng-gí): Ireland; Republic of Ireland) ()歐洲 (Au-chiu)西部 (se-pō͘) (ê)國家 (kok-ka)

愛爾蘭是歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員國 (hōe-goân-kok),有使用 (sú-iōng)euro

號名 (Hō-miâ)[edit]

Ireland ()Hō-ló (ōe)音譯 (im-e̍k) (ēng)愛爾蘭[1] ( (jíⁿ)) 或者 (he̍k-chiá)埃爾蘭 (Ai-jíⁿ-lân)[2]日爾蘭 (Ji̍t-jíⁿ-lân)[3][N 1] (Che)對應 (tùi-èng)漢字 (Hàn-jī) (kap)華語 (Hôa-gí)慣勢 (koàn-sì)翻譯 (hoan-e̍k) (sio)siâng。另外 (Lēng-gōa) ()日語 (Ji̍t-gí)Airurando (アイルランド) 對應的漢字詞 (Hàn-jī-sû)愛蘭 (Ài-lân) (愛蘭).[4]

地理 (Tē-lí)[edit]

Ireland-CIA WFB Map.png

人口 (Jîn-kháu)[edit]

言語 (Giân-gí)[edit]

政治 (Chèng-tī)[edit]

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. 兩音攏是漢字耳或者爾的讀音

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "格蘭斯敦宰相的小段". 臺南府城教會播. 1898年8月. [...] 因為愛爾蘭天主教的神父講起 [...] 
  2. "第11靠. 族類". 地理教科書卷二. 
  3. John Macgowan (1883). "Ireland". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 
  4. "アイルランド【愛蘭】". 大辞林 第三版. 2017-02-18 khòaⁿ--ê.