Jan Mayen

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Jan Mayen-CIA WFB Map.png

Jan Mayen ()1 (ê)踮佇 (tiàm-tī)北極 (pak-ke̍k) (ê)火山島 (hóe-soaⁿ-tó)大約 (tāi-iok) ()Greenland (kap)諾威 (Lo̍k-ui) (khah) (pak)中間 (tiong-kan)位置 (ūi-tì)島面 (Tó-bīn)部分 (pō͘-hūn) (hō͘)冰河 (peng-hô) (khàm) (tiâu) (leh) () (pun) (chò)2 (koeh),中間 (keh)1 (liâu)地峽 (tē-kiap)。是諾威王國 (Ông-kok)的1部分。

Jan Mayen ()重要 (tiōng-iàu)天然 (thian-jiân)資源 (chu-goân)島上 (Tó-siōng) (ū)諾威的拉子喔 (la-jí-o͘h)放送臺 (hòng-sàng-tâi)氣象 (khì-siōng)觀察 (koan-chhat) (chām)這寡 (Chit-kóa)人員 (jîn-oân)唯一 (î-it)住民 (chū-bîn)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]