Biān-chek

From Lohankhapedia
(Redirected from Bīn-chek)
Jump to navigation Jump to search


面積 (Biān-chek) ()1 (ê) (gia̍h) (thang)表達 (piáu-ta̍t)1个平面 (pêng-bīn) (ê)大細 (tōa-sè)表面 (Piáu-bīn)面積是1个物件 (mi̍h-kiāⁿ)外面 (gōa-bīn)的面積 (chóng)合起來 (ha̍p--khí-lâi)的攑。

單位 (Tan-ūi)[edit]