Pêng-hong kong-lí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

平方公里 (Pêng-hong-kong-lí) (kì-chòkm²),根據 (kin-kù)國際 (Kok-chè)單位 (Tan-ūi)系統 (Hē-thóng) (SI) (ê)1 (ê)基本 (ki-pún)單位 (m) 導出來 (tō--chhut-lâi)面積 (bīn-chek)大細 (tōa-sè)

1 km²相當 (siong-tong) ():

倒算 (Tò-sǹg) (tńg)lai:

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]