Tan-ūi ê oāⁿ-sǹg-pió

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

說明 (Soat-bêng):
定義 (tēng-gī)
= 絕對 (choa̍t-tùi)等於 (téng-î)
大約 (tāi-iok)等於

長短 (Tn̂g-té)[edit]

單位 (Tan-ūi) (ê)名稱 (miâ-chheng) 記號 (Kì-hō) (Kah)SI單位關係 (koan-hē)
腸肚 (Tn̂g-tō͘), l
公尺 (kong-chhioh) (SI基本 (ki-pún)單位) m ≡ m
Fermi fm ≡ 10-15 m = 1 fm
x unit; siegbahn xu ≈ 1.0021×10-13 m
stigma   ≡ 1×10-12 m = 1 pm
Bohr半徑 (poàn-kèng) a0; b α/(4πR) ≈ 5.291 772 083×10-11 ± 19×10-20 m
原子 (goân-chú)單位 au ≡ a0 ≈ 5.291 772 083×10-11 ± 19×10-20 m
ångström Å ≡ 10-10m = 0.1 nm
micron μ ≡ 10-6m = 1 μm
twip twp ≡ 1/1440 (in) ≈ 1.763 889×10-5 m
mil; (thou) mil ≡ 10-3 (in) = 2.54×10-5 m
mickey   ≡ 1/200怹 = 1.27×10-4 m
calibre cal ≡ 1/100怹 = 0.254 mm
point (ATA) pt ≡ 0.013837怹 = 0.351 459 8 mm
point (PostScript) pt ≡ 1/72怹 ≈ 0.352 778 mm
point (metric) pt ≡ 3/8 mm = 0.375 mm
point (Didot; European) pt ≡ 0.376 065 mm
line ln ≡ 1/12怹 ≈ 2.116 667 mm
line (Paris) ["ligne" ] l ≡ 1/12 p = 1/443.296 m ≈ 2.255 829 mm
line (Québec) ["ligne" ] l (Qc) ≡ 1/12 p (Qc) = 2.255 837 5 mm
barley corn   ≡ 1/3怹 ≈ 8.466 667 mm
finger   ≡ 7/8怹 = 22.225 mm
英寸 (Eng-chhùn) ≡ 0.0254 m = 25.4 mm
(chhùn) (Paris) ["pouce" ] p ≡ 1/12 P = 1/(36 + 11.296/12) m ≈ 27.069 949 mm
寸 (Québec) ["pouce" ] p (Qc) ≡ 1/12 P (Qc) = 27.070 05 mm
stick   ≡ 2怹 = 50.8 mm
nail (cloth)   ≡ 2 1/4怹 = 57.15 mm
palm   ≡ 3怹 = 76.2 mm
hand   ≡ 4怹 = 0.1016 m
finger (cloth)   ≡ 4 1/2怹 = 0.1143 m
span   ≡ 6怹 = 0.1524 m
link (Gunter's) lnk ≡ 66/100 ft = 0.201 168 m
span (cloth)   ≡ 9怹 = 0.2286 m
quarter   ≡ 1/4 yd = 0.2286 m
link (Ramden's; Engineer's) lnk ≡ 1 ft = 0.3048 m
英尺 (Eng-chhioh) (Clarke's; Cape) ft (Cla) ≈ 0.304 797 265 4 m
英尺 (Sear's) ft (Sear) ≈ 0.304 799 47 m
英尺 (Indian) ft Ind ≈ 0.304 799 514 m
英尺 (Benoît) ft (Ben) ≈ 0.304 799 735 m
英尺 ft ≡ 12怹 = 0.3048 m
英尺 (美國 (Bí-kok); U.S。 Survey) ft (US) ≡ 1200/3937 m ≈ 0.304 800 610 m
英尺 (Paris) ["pied" ] P ≡ 1/(3 + 11.296/144) m ≈ 0.324 839 385 m
英尺 (Québec) ["pied" ] P (Qc) ≡ 1.06575 ft = 0.324 840 6 m
cubit   ≡ 18怹 = 0.4572 m
pace   ≡ 2 1/2 ft = 0.762 m
() yd ≡ 3 ft = 0.9144 m
ell ell ≡ 45怹 = 1.143 m
fathom fm ≡ 6 ft = 1.8288 m
(sometimes ≡ 1/1000 NM = 1.852 m)
rod; pole; perch rd ≡ 16 1/2 ft = 5.0292 m
rope rope ≡ 20 ft = 6.096 m
chain (Gunter's) ch ≡ 66 ft = 20.1168 m
chain (Ramden's; Engineer's) ch ≡ 100 ft = 30.48 m
arpent (Paris) arp ≡ 180 P = 25 920/443.296 m ≈ 58.471 089 m
arpent (Québec) arp (Qc) ≡ 180 P (Qc) = 58.471 308 m
cable length (International)   ≡ 1/10 NM = 185.2 m
cable length (Imperial)   ≡ 608 ft = 185.3184 m
furlong fur ≡ 660 ft = 201.168 m
cable length (U.S.)   ≡ 720 ft = 219.456 m
英里 (Eng-lí) mi ≡ 1760 yd = 5280 ft = 1609.344 m
英里 (美國; Statute; U.S。 Survey) mi ≡ 5280 ft (US) = 5280×1200/3937 m ≈ 1609.347 219 m
海里 (hái-lí) NM; nm ≡ 1852 m
海里 (Admiralty) NM (Adm); nm (Adm) ≡ 6080 ft = 1853.184 m
geographical mile mi ≡ 6082 ft = 1853.7936 m
telegraph mile mi ≡ 6087 ft = 1855.3176 m
league lea ≡ 3 mi = 4828.032 m
statute league lea ≡ 3 mi (US) ≈ 4828.041 656 m
nautical league NL; nl ≡ 3 NM = 5556 m
光秒 (kng-bió)   ≡ 2.997 924 58×108 m
光分 (kng-hun)   ≡ 60 light-seconds = 1.798 754 748×1010 m
天文 (thian-bûn)單位 AU = 149 597 870.691 ± 0.030 km
spat S ≡ 1012 m = 1 Tm
光點鐘 (kng-tiám-cheng)   ≡ 60光分 = 1.079 252 848 8×1012 m
光日 (kng-ji̍t)   ≡ 24光點鐘 = 2.590 206 837 12×1013 m
光年 (kng-nî) l.y。 ≡ c0×86 400×365.25
= 9.460 730 472 580 8×1015 m
parsec pc ≈ 180×60×60/π AU
≈ 206 264.806 25 AU
= 3.261 563 776 9 ± 6×10-10 light-years
= 3.085 677 581 3×1016 ± 6×106 m

面積 (Bīn-chek)[edit]

容量 (Iông-liōng)[edit]

輕重 (Khin-tāng)[edit]

時間 (Sî-kan)[edit]

壓力 (Ap-le̍k)[edit]