Kong-chhioh

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

公尺 (Kong-chhioh) (ia̍h)美值 (bí-ta̍t) () () (leh) (niû)長底 (tn̂g-té) (ê)單位 (tan-ūi) (i)SI基本 (ki-pún)單位 (chi) (it) () (chò)m本底 (Pún-té)法國 (Hoat-kok)科學院 (Kho-ha̍k-īⁿ) (French Academy of Sciences) ()赤道 (chhiah-tō)經過 (keng-koè)Paris (kaù)北極 (pak-ke̍k)的1/10,000,000 (tēng)做1米。現此時 (Hiān-chhú-sî)國際 (Kok-chè) (Taú)chhìn-chhioh (Kio̍k) (International Bureau of Weights and Measures) 共 (kng) ()真空 (chin-khong)1秒鐘 (bió-cheng) (chaú)距離 (kī-lî)的1/c定做1米。

1米約讓 (iok-liōng)3.28英尺 (eng-chhioh)。共m頭前 (thaû-chêng) (ke)西 (SI)字頭 (jī-thaû) (SI prefix) 會當 (ē-tàng) (tit) (tio̍h)這寡 (chit-koá)長底的組合 (cho͘-ha̍p)單位,比論 (pí-lūn) (kóng)1 km ()是1公里 (kong-lí) = 1000 m, 1 cm就是1公分 (kong-hun) = 1/100 m。