Tiám-cheng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

點鐘 (Tiám-cheng) (sio-sî ) ()計算 (kè-sǹg)表示 (piáu-sī)時間 (sî-kan) (ê)單位 (tan-ūi),是一牙 (chi̍t-gê)棉日 (mî-ji̍t) (暗暝 (àm-mî) (kàu)ji̍t ()) 的二十四 (jī-cha̍p-sì) (hūn) (chi)it。陸十 (La̍k-cha̍p)分鐘 (hun-cheng) ()一點鐘 (chi̍t-tiám-cheng)