Liap-sī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

攝氏 (Liap-sī)溫標 (un-phiau) (英語 (Eng-gí): Celsius scale), ()公元 (kong-gôan)1742 () ()瑞典 (Sūi-tián) (Sweden) (ê)天文學 (thian-bûn-ha̍k) (ka)Anders Celsius (só͘)建立的 (kiàn-li̍p--ê) ()平常時 (pêng-siông-sî)上捷 (siāng-chia̍p)使用 (sú-iōng)溫度 (un-tō͘)表示發 (piáu-sī-hoat)之一 (chi-it)

一个 (chi̍t-ê)大氣壓力 (tāi-khì-ap-le̍k)之下 (chi-hā) (chúi)結冰 (kiat-peng)的溫度 (凝固點 (gêng-kò͘-tiám)) 設定做 (siat-tēng-chòe)攝氏0 (tō͘) (0 °C),水 (kún)的時 (ê-sî)的溫度 (沸點 (hut-tiám)) 設定做攝氏100度 (100 °C), 0 °C (kàu)100 °C中間 (tiong-kan)平均 (pêng-kin)分做 (hun-chòe)100 (hūn)每一份 (múi-chi̍t-hūn)就是 (chiū-sī)攝氏一度 (chi̍t-tō͘) (1 °C)。

攝氏 (chit) () (lâi) (chū)華語 (Hôa-gí)ㄕㄜˋㄕˋ (攝氏) 或者 (he̍k-chiá)日文 (Ji̍t-bûn)Sessi (摂氏) 的漢字 (hàn-jī)讀音 (tho̍k-im)