Chúi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
水道頭出來的水

(Chúi) (水) ()地球 (tē-kiû) (téng)上蓋 (siōng-kài)普通 (phó͘-thong) (ê)液體 (e̍k-thé)。水 ()色水 (sek-chúi)鼻起來 (phīⁿ--khí-lâi) (kap)啖起來 (tam--khí-lâi) () () (Ô͘) (hái) () (khe)內底 (lāi-té)攏是 (lóng-sī)水。 (Ùi)天頂 (thiⁿ-téng)落落來 (lo̍h--lo̍h-lâi)的水 ()雨水 (hō͘-chúi)。水 () (léng) (kah)一个 (chi̍t-ê)程度 (têng-tō͘),就 (ē)堅凍 (kian-tàng) (soah)變做 (pìⁿ-chò) (peng)抑是 (ia̍h-sī) (seh)。若 (chún) () (sio) (kah)一个程度 (thêng-tō͘) (i)就會 (kún),變做水煙 (chúi-ian)

植物 (Si̍t-bu̍t)動物 (tōng-bu̍t) (hām) (lâng) (lóng) (tio̍h) (chia̍h) (chiah) (o̍ah)因為 (in-ūi) ()活物 (o̍ah-mi̍h)體內 (thé-lāi) (ū)太濟 (thài-chē)路用 (lō͘-iōng)佇咧 (tī-leh)比論講 (Pí-lūn-kóng),水是 (kōaⁿ) (hoeh)喙瀾 (chhùi-nōa),佮尿 (jiō)上主要 (siōng-chú-iàu)成份 (sêng-hūn)。汗 (hō͘)身體 (sin-thé) () (siuⁿ) (lōa),血對胃腸 (ūi-tn̂g) ()營養 (êng-ióng) (sàng) (khì) (kàu)身體的逐个 (ta̍k-ê)部分 (pō͘-hūn),予 (lán)會活。喙瀾幫贊 (pang-chān)人佮動物共食物 (chia̍h-mi̍h)消化 (siau-hòa)。尿共 (bái)化學品 (hòa-ha̍k-phín)離開 (lī-khui)身體。

水嘛是飲料 (ím-liāu)主要 (chú-iàu)的成份。比論 (Pí-lūn)牛奶 (gû-leng)果汁 (kó-chiap),佮 (chiú)攏是。逐款 (Ta̍k-khóan)飲料攏另外 (lēng-gōa) (ka)或者是 (he̍k-chiá-sī)營養成份,親樹 (chhin-chhiū) (thn̂g)果子 (kóe-chí),抑是酒精 (chiú-cheng)Hō-ló ()四常 (sù-siông)煮過 (chú--kòe),會 (lim) (tit)的水叫做 (kiò-chò) (),抑是白茶 (pe̍h-tê) (Phàu)茶米 (tê-bí)的茶另外共號做 (hō-chò)茶米茶 (tê-bí-tê)

生物學 (seng-bu̍t-ha̍k) (lâi) (kóng),水 (tùi)細胞 (sè-pau) (chiâⁿ)重要 (tiōng-iàu),因為水會當 (ē-tàng)不止仔 (put-chí-á) (chē)物件 (mi̍h-kiāⁿ)消溶 (siau-iûⁿ)。水成做 (chiâⁿ-chò)化學 (hòa-ha̍k)反應 (hóan-èng)媒介 (mûi-kài),予化學反應 (thang)發生 (hoat-seng)遮的 (chiah-ê)物質 (bu̍t-chit)透過 (thàu-kòe)水送去 (kui)身軀 (sin-khu)每一个 (múi-chi̍t-ê)所在 (só͘-chāi)。水予咱保持 (pó-chhî)固定 (kò͘-tēng)溫度 (un-tō͘)體溫 (thé-un)傷懸 (siuⁿ-kôan) (),咱流出來 (lâu--chhut-lâi)焦去 (ta--khì),溫度自然 (chū-jiân)降落來 (kàng--lo̍h-lâi)。水嘛共身體內底無路用 (bô-lō͘-iōng)有毒 (ū-to̍k)的物件透薄 (thàu-po̍h)變做 (piàn-chò)尿,通排出 (pâi-chhut)體外 (thé-gōa)

(Chiàu)化學來講,水分子 (hun-chú) (ēng)2 (ê)水素 (chúi-sò͘)原子 (gôan-chú) (H) 佮1个酸素 (sng-sò͘)原子 (O) 組成的 (cho͘-sêng--ê)。伊的分子式 (hun-chú-sek)是H2O。

其他 (Kî-thaⁿ)語言 (gí-giân)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: