Khe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Khe)/ (Khoe) (溪) 也是 (iā-sī) (chhoan) (川), ()生成 (seⁿ-sêng) ()地上 (tē-chiūⁿ)沿 (iân)固定 (kò͘-tēng) (ê)路線 (lō͘-sòaⁿ) (teh) (lâu)汫水 (chiáⁿ-chúi) () (khah) (toā) (tiâu) (lâi) (kóng) () (tiāⁿ)號做 (hō-chò) (kang) (江水 (kang-chúi)) (ia̍h) ()。溪咧 (kiâⁿ)水路 (chúi-lō͘)下底 (ē-té),號做江底第 (káng-té-tē),若水路2 (pêng)較懸起來 (khah-kôan--khí-lâi)所在 (só͘-chāi),號做溪岸 (khe-hōaⁿ)。溪四常 (sù-siông) (ùi)山崙 (soaⁿ-lūn)山頭 (soaⁿ-thâu)懸山 (kôan-soaⁿ)等等 (téng-téng)較懸 (khah-kôan)的所在發祖的 (hoat-chó͘--ê)。溪上尾也 (siōng-bóe--ā)毋是 (m̄-sī)入去 (ji̍p-khì)1 (ê) (ô͘)另外 (lēng-gōa)1條閣較大 (koh-khah-tōa)的河, ()就是 (tō-sī) (ji̍p) (tōa) (hái)溪裡 (Khe--ni̍h) (chúi) (ē)行是因為 (in-ūi)地球 (tē-kiû)本身 (pún-sin)重力 (tāng-le̍k)影響 (éng-hióng) (hō͘)直直 (ti̍t-ti̍t) (ǹg)較低 (khah-kē)的所在 (khì)

內底 (lāi-té)的水無鹽分 (iâm-hūn),是 (chiáⁿ)的,因為這个 (chit-ê)因端 (in-toaⁿ)動物 (tōng-bu̍t) (kap)植物 (si̍t-bu̍t) (lóng) (chin) (ài)倚近 (óa-kīn)溪。人類 (Jîn-lūi) ()佮意 (kah-ì) (tòa)溪邊 (khe-piⁿ)毋但 (m̄-nā) (ū)水來 (chia̍h) (ēng) (koh) (thang)佇溪裡行船 (kiâⁿ-chûn)送貨 (sàng-hòe) (chài) (lâng)

溪的號名 (hō-miâ)[edit]

閩南人 (Bân-lâm-lâng)抑是 (ia̍h-sī)福建人 (Hok-kiàn-lâng)蹛的所在, "溪" 佮 " (kang)" (chit)2 () (chia̍p)咧用, "江" 是在地 (chāi-tē)底層 (té-chân)語言 (gí-giân) (底層語言), (ah) "溪" 是在地的表層 (piáu-chân)語言 (表層語言)。根據 (Kin-kì)研究 (gián-kiù)統計 (thóng-kè)490條分佈 (hun-pò͘)福建 (Hok-kiàn)廣東 (Kńg-tang)的溪,發現 (hoat-hiān)有73% 是用 "溪" 號名, 17.5% 用 "河", 7.05% 用 "江"。若單純 (tan-sûn)計算 (kè-sǹg)閩南人分佈的所在,有90% 用 "溪", 5.6% 用 "江", 4% 用 "河".[1]

(Iōng)表達 (piáu-ta̍t)溪這个概念 (kài-liām)的字除了 (tû-liáu) "溪" (溪) 本身以外 (í-gōa),閣有 "水" (水), "江" (江), "河" (河), "川" (川) 等等。 "江" 嘛是古早 (kó͘-chá)長江 (Tn̂g-kang) (miâ); "河" 是古早黃河 (N̂g-hô)的名。一般 (It-poaⁿ)講起 (kóng-khí)細條 (sè-tiâu)水流 (chúi-liû)號做 "" 較 (chē)毋過 (m̄-koh)一定 (it-tēng)標準 (piau-chún)

中國 (Tiong-kok)福建大條 (tōa-tiâu)的河一般號做 "江",親像 (chhin-chhiūⁿ)閩江 (Bân-kang)晉江 (Chìn-kang)賽條 (sè-tiâu)號做 "溪",親像建溪 (Kiàn-khe)

台灣 (Tâi-ôan)大份 (tōa-hūn)的河攏是 (lóng-sī)號做 "溪",親像高屏溪 (Ko-pîn-khe)少數 (chió-sò͘)號做 "河",親像基隆河 (Ke-lâng-hô)淡水河 (Tām-chúi-hô) (Siū)入本 (Ji̍p-pún)統治 (thóng-tī)的影響,台灣嘛有 (mā-ū)一寡 (chi̍t-kóa) (hōng) (kiò) (chò) "川",親像臺中 (Tâi-tiong)綠川 (Le̍k-chhoan),抑是高雄 (Ko-hiông)高雄川 (Ko-hiông-chhoan) (現在 (hiān-chāi)愛河 (Ài-hô))。

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]