Lâng

From Lohankhapedia
(Redirected from Jîn-lūi)
Jump to navigation Jump to search
?
保育狀況

生物學分類
介: Animalia
門: Chordata
公: Mammalia
目: Primates
科: Hominidae
屬: Homo
指: H。 sapiens
亞種 H。 s。 sapiens
學名
Homo sapiens sapiens
Linnaeus, 1758

(Ùi)生物學 (seng-bu̍t-ha̍k) (ê)觀點 (koan-tiám) (lâi) (kóng) (lâng) ()1 (khoán)動物 (tōng-bu̍t)學名 (ha̍k-miâ)Homo sapiens sapiens (sio̍k) ()Hominidae ("人款 (lâng-khoán)") (chit) (kho)

總是 (Chóng--sī)從佮今 (chêng-kah-taⁿ)會使 (ē-sái)大部分 (tōa-pō͘-hūn)人類 (jîn-lūi)傳統 (thoân-thóng)思想 (su-sióng) (lóng) () (tòng) (chò)1款特殊 (te̍k-sû)物種 (bu̍t-chéng)或者 (he̍k-chiá)脫離 (thoat-lî)自然 (chū-jiân)陣才 (chūn-châi)

連結 (Liân-kiat)[edit]