Seng-bu̍t-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Escherichia coli Tree fern
Goliath beetle Gazelle
(Kok) (chióng)生物 (seng-bu̍t) (lóng) () [[../]] (beh)研究 (gián-kiù) (ê)對象 (tùi-siōng) ( (ùi)倒爿 (tò-pêng)頂懸 (téng-koân) (sūn)時鐘 (sî-cheng):) (E)。 coli, tree ferngazelle, Goliath beetle

生物學 (Seng-bu̍t-ha̍k) (leh)研究生物 (ham)性命 (sìⁿ-miā) (life) 的科學 (kho-ha̍k)。生物學俊們的 (chùn-būn--ê) (ū): 生物特質 (te̍k-chit) (characteristics),分類 (hun-lūi)行為 (hêng-ûi); (ta̍k) (khoán)生物早樣 (chái-iūⁿ) (ē)存在 (chûn-chāi) (existence); 生物早樣 (kap)環境 (khoân-kéng) (environment) 甘 (pa̍t)種生物 (lâi)互動 (hō͘-tōng)。生物學範圍 (hoān-ûi) (chin) (khoah)範若 (hoān-nā) (chham)活物 (oa̍h-mi̍h)底代的 (tī-tāi--ê)在內 (chāi-lāi),對 (khah) ()分子 (hun-chú)生物學 (kaù) (kah) (khah)闊面 (khoah-bīn)生態學 (seng-thài-ha̍k) (ecology) 攏是生物學欲研究的 (gián-kiù--ê)。生物學所有 (só͘-ū)概念 (khài-liām)佮別款科學攏 (sio)siâng,攏 (tio̍h)遵照 (chun-chiàu)熱力學 (jia̍t-la̍t-ha̍k) (thermodynamics),質量 (chit-liōng)保存 (pó-chûn) (conservation of mass), ..。定律 (tēng-lu̍t)

[edit]