Kho-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

科學 (Kho-ha̍k) (科學) () (iōng)科學的 (kho-ha̍k-te̍k)法度 (hoat-tō͘) (lâi)建立 (kiàn-li̍p) (ê)齊捌 (chai-bat)系統 (hē-thóng)。 "科學" 有時 (ū-sî) (chio̍h)是 "齊捌" 的意思 (ì-sù)毋過 (m̄-koh) () (chin)重視 (tiōng-sī) (i)研究 (gián-kiù)產生 (sán-seng)背景 (pōe-kéng) ()嚴格 (giâm-keh) (kóng)一般 (it-poaⁿ)認為 (jīn-ûi)科學是會當 (ē-tàng) (hong)檢驗 (kiám-giām) (tùi)世界 (sè-kài) (學者 (ha̍k-chiá)大自然 (tāi-chū-jiân)宇宙 (ú-tiū)) 是 (án)chhóaⁿ運作 (ūn-chok)解說 (ké-soeh)