Kho-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

使 (Sái)n̄g (suh) (英文 (Eng-bûn): science) () (iōng)會當 (ē-tàng)一載 (it-chài)檢驗的 (kiám-giām--ê)辦法 (pān-hoat)建立的 (kiàn-li̍p--ê)智識 (tì-sek)系統 (hē-thóng) ()翻譯 (hoan-e̍k) (chò)科學 (kho-ha̍k) (科學)。