Tì-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
tóng-àn:Tisek.jpg
智識是咱信斗的真相

智識 (Tì-sek)齊捌 (Chai-bat)簡單 (kán-tan) (kóng) () () (lán)會當 (ē-tàng)利用 (lī-iōng) (tùi) (bó͘)1 (hāng)物件 (mi̍h-kiāⁿ) (ê)了解 (liáu-kái) (khì) (chò)一寡 (chi̍t-koá)代誌 (tāi-chì)才的 (Chiah-ê)物件凡勢 (hoān-sè)事實 (sū-si̍t)真相 (chin-siòng) (iah)資訊 (chu-sìn) (Tit) (tio̍h)智識的過程 (koè-têng) ()學習 (ha̍k-si̍p)哲學 (Tiat-ha̍k)知識 (tì-sek)研究 (gián-kiù)號做知識論 (tì-sek-lūn)

知識論[edit]

智識 (kap)意義 (ì-gī)資訊指令 (chí-lēng)溝通 (ko͘-thong)表達 (piáu-ta̍t)學習心理 (sim-lí)刺客 (chhì-khek)遮的 (chiah-ê)觀念 (koan-liām) (ū) (chiâⁿ) ()關係 (koan-hē)

智識佮資訊 (lóng) (leh)講真相,毋過 (m̄-koh)智識 (koh)強調 (kiông-tiāu)目的 (bo̍k-tek)猶是用途 (iōng-tô͘)哲學家 (Tiat-ha̍k-ka) () (che)號做資訊意圖 (ì-tô͘)關聯 (koan-liân)

(Ùi)PlatoTheaetetus發展出來 (hoat-tián--chhut-lâi)知識論,共智識 (khoàⁿ)做是正當 (chèng-tong)理由 (lí-iû) (justified) 的正實 (chiaⁿ-si̍t) (true) 的信篤 (sìn-taú) (belief)。毋過這干焦 (kan-taⁿ) ()智識的必要 (pit-iàu)條件 (tiâu-kiāⁿ)

真相定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) ()法度 (hoat-tō͘) (khak)tēnĝ,智識到底 (taù-té) (beh)按怎 (án-choáⁿ)確定 (khak-tēng)? (Chit)的̂ 問題 (būn-tê)哲學家歷史學家 (le̍k-sú-ha̍k-ka)社會學家 (siā-hoē-ha̍k-ka) (iáu) (chiâⁿ) () (chhiâu)Ludwig Wittgenstein (siá)1 (pún) "On Certainty" 探討 (thàm-thó) (khoán)行動 (hêng-tōng)哲學的問題。

按怎講有正當理由[edit]

往過 (Éng-koè)的哲學 (tiāⁿ)智識看做 (thè)信篤 (chhoē)̄ 政當 (chèng-tong)理由,理由 ()確定 () ()。無理由的 (lí-iû--ê)信篤干焦是1 (chióng)可能 (khó-lêng)意見 (ì-kiàn)知識論就是咧處理 (chhú-lí)智識的本質 (pún-chit)起源 (khí-goân),佮範圍 (hoān-ûi)


毋過信篤欲成做 (chiâⁿ-chò)智識著 (ài)有理由佮證據 (chèng-kù)按呢 (án-ne) (chiah)有正當旅遊 (lí-iû)信到 (sìn-taù)精實的 (chiaⁿ-si̍t--ê)

智識 (ēng)這種方式 (hong-sek) (lâi)定義 (tēng-gī) (ē) ()著 "Gettier問題"。

懷疑主義 (Hoâi-gî-chú-gī)[edit]

科學家 (Kho-ha̍k-ka)猶s̄ (i)哲學家 (mn̄g)講 "智識 (kám)有可能?" 的 () (in)表示 (piáu-sī) " (Kám)沖恨 (chhiong-hūn)的理由佮證據 (hō͘)相信 (siong-sìn)?" 彩取 (Chhái-chhú)哲學懷疑主 (hoâi-gî-chú)gī 的哲學家會講 "無",因為 (in-ūi)採取 (chhái-chhú) (siōng)嚴格 (giâm-keh)態度 (thài-tō͘)看待 (khoàⁿ-thāi)遮的理由佮證據,毋過無審物 (sím-mih)證據是真正 (chin-chiàⁿ)會當100% 確定的 (khak-tēng--ê) (Ah) ()採取科學 (kho-ha̍k)懷疑主gī 的科學家會等待 (tán-thāi)證據有 (kaù)確定才接受 (chiap-siū)

智識管理 (koán-lí)[edit]

智識會當看做1 (ê)直直 (ti̍t-ti̍t)自我 (chū-ngó͘)參考 (chham-khó)系統 (hē-thóng)智識管理就是 (siūⁿ)欲了解1个組織 (cho͘-chit)內底 (lāi-té)按怎運用 (ūn-iōng)交換 (kau-oāⁿ)智識。對這个角度 (kak-tō͘)來看,智識的定義會定定改變 (kái-piàn)。用經驗 (keng-giām)短置 (té-tì),智識會得通 (ē-tit-thang)講是資訊咧變化 (piàn-hoà)的1个形式 (hêng-sek) (Ah)資訊的本質就是對無 (kâng)的角度來解讀 (kái-tho̍k)資料 (chu-liāu)

智識社會學 (siā-hoē-ha̍k)[edit]

智識 ()會得 (ē-tit)看做社會 (siā-hoē)的1種資本 (chu-pún) (猶是 (pa̍t)角色 (kak-sek))。智識社會學科學智識社會學就是欲了解智識佮社會怎樣 (choáⁿ-iūⁿ)互動 (hō͘-tōng)個人 (Kò-jîn)文化 (bûn-hoà)會使 (ē-sái)透過 (thaù-koè)經驗,觀察 (koan-chhat),佮推論 (chhui-lūn)來得著智識。智識若傳播出去 (thoân-pò--chhut-khì) (lâng)就會 (pìⁿ)做閣 (khah)創意 (chhòng-ì) (káⁿ)吸收 (khip-siu) (sin)想法 (siūⁿ-hoat) (kap)做法 (chò-hoat)。這个過程呢 (koè-têng--nih),智識就會得 (toè)發展 (hoat-tián)

有人按呢講[edit]

1998 ()T。 Davenport佮一寡人 (kóng)知識是1種資訊,伊佮經驗,頂下文 (téng-ē-bûn),解讀,踝社 (hoá-siā)合做伙 (kap-chò-hoé)變做 (pìⁿ-chò)誠有價值 (kè-ta̍t),會當用 (tiàm)決策 (koat-chhek)佮行動。 1994年I。 Nonaka管知識1方面 (hong-bīn)會當用正式 (chèng-sek)系統化 (hē-thóng-hoà)語言 (gí-giân)明確 (bêng-khak)寫落來 (siá--lo̍h-lâi),閣會得傳播 (thoân-pò); 另外 (lēng-goā)1方面智識 (chhàng) ()人的頭殼 (thaû-khak) (lāi),成oh形式化 (hêng-sek-hoà),嘛成oh溝通。