Tiat-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

哲學 (Tiat-ha̍k)質的 (chit-ê) () () (tùi)日本 (Ji̍t-pún)漢字 (Hàn-jī)詞哲学 (てつがく) 來的 (lâi--ê)另外 (lēng-goā)希臘語 (Hi-lia̍p-gí) (ê)φιλοσοφια是 "對智慧 (tì-hūi) (ài)" 的意思 (ì-sù),希臘語的質的 ()德語 (Tek-gí)Philosophie法語 (Hoat-gí)philosophie (hām)英語 (Eng-gí)philosophy共同 (kiōng-tông)來源 (lâi-goân)

哲學的意思真濟 (chin-chē):

 • 個人 (Kò-jîn) (khoàⁿ)質的世界 (sè-kài)抑示 (ia̍h-sī)世界某物 (bó͘-mi̍h)物件 (mi̍h-kiāⁿ) / 代誌 (tāi-chì)方式 (hong-sek)
 • (Bat)學界 (o̍h-koè)按怎 (án-choáⁿ)思考 (su-khó) (lâng) (sò͘)想出來 (siūⁿ--chhut-lâi)規兔 (kui-thò͘)觀念 (koan-liām)系統 (hē-thóng)
 • 研究 (Gián-kiù)抽象 (thiu-siōng)觀念的學問 (ha̍k-būn)

這篇 (Chit-phiⁿ)文章 (bûn-chiuⁿ) (só͘) (kóng)的哲學是講研究哲學質的學科 (ha̍k-kho)學者 (ha̍k-chiá) (哲學家 (tiat-ha̍k-ka)) (in)久長 (kú-tn̂g) (teh) (chò)思考的遐的 (hiah-ê)觀念 (學問)。

頂懸 (Téng-koân)遮的 (chiah-ê)觀念已經 (í-keng)成做 (chiâⁿ-chò)1 (ê)津大 (chin-toā)智識 (tì-sek) (kap)問題 (būn-tê)系統壓 (hē-thóng--ah)。哲學本身 (pún-sin) () (ū)分做 (hun-chò)真濟 (lūi),有的哲學系統是對歐洲 (Au-chiu)特別 (te̍k-pia̍t)古早 (kó͘-chá)希臘 (Hi-lia̍p)來的,有的是對亞洲 (A-chiu)出來的 (chhut-lâi-ê),有的是 (koh)別位的 (pa̍t-ūi--ê)

基本 (Ki-pún)紹介 (siāu-kài)[edit]

哲學是1 (khoán)透過 (thàu-koè)思考佮 (mn̄g)問題 (lâi)研究人類 (jîn-lūi)佮質的世界的學問。另外1 (chióng)哲學的定義 (tēng-gī)是 " 對抽象觀念的研究 "。哲學毋是 (m̄-sī)科學 (kho-ha̍k)的1種,因為 (in-ūi)哲學毋是咧研究質世間 (chit-sè-kan)的物件佮代誌按怎運作 (ūn-chok)基本上 (Ki-pún-siōng),哲學是透過荷踏 (hoê-ta̍p)一寡 (chi̍t-koá) (toā)問題,閣對 (he)實際 (si̍t-chè)答案 (tap-àn)進一步 (chìn-chi̍t-pō͘)問看 " (ūi)sím-mi̍h / 為sím-mi̍h毋是" 這款 (chit-khoán)的方式咧做思考。

毋過 (M̄-koh)哲學佮科學有關係 (koan-hē) ()宗教 (chong-kàu)底代 (tī-tāi),對科學佮宗教的一寡問題,哲學甚至 (sīm-chì)會當 (ē-tàng)做伙 (chò-hoé)提供 (thê-kiong)答案。有人認為 (jīn-ûi)哲學是1款 ()科學佮宗教中間 (tiong-kan)的學問,嘛有人認為哲學應該 (èng-kai) (tio̍h)獨立 (to̍k-li̍p)做研究, (mài)交插 (kau-chhap)

哲學家對問題的答案會使 (ē-sái)講是ngó (hoe)雜色 (cha̍p-sek),哲學佮科學和宗教無仝 (bô-kâng)與當時仔 (ū-tang-sî-á)對問題 (pēng) ()正確 (chèng-khak)的答案,干焦 (kan-taⁿ) (thang) (chhoē) (khah) ()的答案爾定 (niā-tiāⁿ)

下跤 (Ē-kha)是一寡哲學的重要 (tiōng-iàu)的問題:

 • 沉物 (Sím-mi̍h)是好,抑是 (ia̍h-sī)講沉物是水的 (súi--ê)?
 • (Kám)上帝 (Siōng-tè)?
 • (Lán) (leh)的質的世界 (kám)情實 (chiâⁿ-si̍t)存在 (chûn-chāi)?
 • 啥貨 (siáⁿ-hoè)?
 • 沉物是真理 (chin-lí)?

哲學的領域 (léng-he̍k)分支 (hun-ki)[edit]

咱會當 ()哲學閣分拆 (hun-thiah)變做 (piàn-chò)無仝 (bô-kāng)領學 (léng-ha̍k)或者是 (he̍k-chiá-sī)分支,分拆的標準 (piau-chún)是咱問的問題的分類 (hun-lūi)。下跤的分伻 (pun-pheⁿ)就是 (tō-sī) (chiàu)逐類 (ta̍k-lūi)的問題分做 (kúi)ā的領域或是 (he̍k-sī)分支,遮的問題 ()頂懸遐的問題 (ke) (chin)齊全 (chiâu-chn̂g) ()有1 (thò͘)回答 (hoê-tap)遮的問題的答案,咱就通講彼是1吐 " 哲學 "。 (Taⁿ)已經有濟濟 (chē-chē)哲學佇咧,就親像 (chhin-chhiūⁿ)逐个 (ta̍k-ê)人對下面 (ē-bīn)遮的問題的看法 (khoàⁿ-hoat) (lóng)各樣 (koh-iūⁿ)共意思 (kāng-ì-sù)總是 (Chóng--sī)嘛毋是攏總 (lóng-chóng)的哲學家攏問仝款 (kāng-khoán)的問題,下跤的問題干焦是歐洲的哲學家 (kah) (chia̍p)問的 (mn̄g--ê)*


 • 形而上學 (Hêng-jî-siōng-ha̍k): 有時陣 (ū-sî-chūn)閣分做本體論 (pún-thé-lūn) (研究實體 (si̍t-thé)佮存在的哲學),研究心靈 (sim-lêng),佮研究宗教的哲學3種。
  • 本體論
   • 咱所看的質的世界到底 (tàu-té)啥物 (siáⁿ-mi̍h)? (審物 (Sím-mi̍h)實際的 (si̍t-chè--ê)?)
   • 感有咱看會著 (khoàⁿ-ē-tio̍h)聽會就 (thiaⁿ-ē-tio̍h)以外 (í-goā)的物件 / 代誌?
   • (chún)無人看就 (khoàⁿ-tio̍h)代誌發生 (hoat-seng),敢就通講彼代誌無發生?
   • (ū)其他 (kî-thaⁿ)的世界? 比論 (Pí-lūn)講有另外1个世界,佇 (hia)發生的代誌和咱質的世界各樣?
   • 做人或者是 (oa̍h)咧敢有沉物特別个所在 (só͘-chāi)? 若無來講,是按怎有人 (ē)想做 (siūⁿ-chò)有?
   • 沉物是空間 (khong-kan)? (Koh)sím-mi̍h是時間 (sî-kan)?
  • 研究心靈的哲學
   • 沉物是 (sim) / 心靈?
   • 沉物是身體 (sin-thé) / 肉體 (jio̍k-thé)?
   • 沉物是意識 (ì-sek)?
   • 人敢會使 (ē-sài)家己 (ka-tī)決定 (koat-tēng)? 易是 (Ia̍h-sī)講人窮實 (khêng-si̍t)干焦會當決定做1 (kiāⁿ)代志 (tāi-chì)? ( 人敢有自由 (chū-iû)意向 (ì-hiòng)? )
  • 研究宗教的哲學
 • 認識論 (Jīn-sek-lūn)(知識論 (tì-sek-lūn))
  • 沉物是智識?
  • 咱是按怎知影 (chai-iáⁿ)代誌 (物件),了解 (liáu-kái)代誌 (物件)--的?
  • 沉物是科學?
  • 沉物是真理?
 • 倫理學 (Lûn-lí-ha̍k)
  • 沉物是 (tio̍h),審物是毋著 (m̄-tio̍h)? 好佮 (pháiⁿ)是啥 (sī--siáⁿ)
  • 人敢有一寡代誌著做,閣有寡 (ū-koá)代誌袂使 (bē-sái)做?
  • 沉物是正義 (chèng-gī)?
 • 美學 (Bí-ha̍k)
  • 沉物是 (súi)?
  • 誠實 (Chiâⁿ-si̍t)的物件敢有水?
  • 好的物件敢有水?
  • 沉物是藝術 (gē-su̍t)?
 • 名學 (Bêng-ha̍k) (論理學 (lūn-lí-ha̍k))
  • (ēng)字詞 (jī-sû)的意思是沉物?
  • 咱就按怎 (chiah)會當用1款方式共1 (hāng)物件 (1件代誌) 講出來 (kóng--chhut-lâi),閣干焦有 (ko͘)1个幼思 (ìu-sù)?
  • 感是攏總的觀念攏有才調 (châi-tiāu)語言 (gí-giân)表達 (piáu-ta̍t)?
  • 沉物是事實 (sū-si̍t) / 真理 ?