Sî-kan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
會當量時間的 代表

時間 (Sî-kan) (時間) ()往過 (éng-koè)現此時 (hiān-chhú-sî)未來 (bī-lâi)總合起來 (chóng-ha̍p--khí-lâi) (ê)概念 (khài-liām)。時間在來 (chāi-lâi) ()哲學 (tiat-ha̍k)藝術 (gē-su̍t)si (ham)科學 (kho-ha̍k)俊文 (chùn-būn)主題 (chú-tê)。時間的意義 (ì-gī)定義 (tēng-gī)會當 (ē-tàng)量賣 (niû--bē), ..。 (ta̍k) (ê) (lâng)看法 (khoàⁿ-hoat) () (siáⁿ) (kâng)

(Lán)會得 (ē-tit) (ēng) (ū)規律 (kui-lu̍t) (leh)重複 (tiông-hok)物件 (mi̍h-kiāⁿ) (lâi) (niû)時間, (chhiūⁿ) (kóng)地球 (Tē-kiû)家己 (ka-tī) ()1 (lìn)就是1 " (kang)", () (se̍h)日頭 (Ji̍t-thaû)1輾就是1 " ()"。研究 (Gián-kiù)早樣 (chái-iūⁿ)量時間的方法 (hong-hoat) () (chò)量時發 (niû-sî-hoat) (horology)。

SI (bió)來做時間的單位 (tan-ūi) (siá)s