Sè-kài

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

世界 (Sè-kài)這个 (chit-ê) () (ê)意思 (ì-sù)上無 (siōng-bô) (ū):

一般 (It-poaⁿ)咱講世界,較濟 (khah-chē) (chí)代一个 (tē-it-ê)意思: 地球等攏總的物 (包括 (pau-koat)國家,區域等等在內 (chāi-lāi))。

世界的分區 (hun-khu)[edit]

(lâng) ()地球頂 (tē-kiû-téng)的世界分區,毋過 (m̄-koh) ()想法 (siūⁿ-hoat)標準 (piau-chún)各樣 (koh-iūⁿ)按怎 (án-choáⁿ) (hun) ()精差矣 (cheng-chha--ah)

佐機的 (Chò-kui-ê)來分[edit]

部分 (Pō͘-hūn)分區[edit]