Mesopotamia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
新Assyria流傳的 楔形文字

Mesopotamia ()希臘語 (Hi-lia̍p-gí) (ê)意思 (ì-sù) () "兩條 (nn̄g-tiâu) () (chi) (kan)",是Tigris河 (chham)Euphrates河中央 (tiong-ng) (kap)附近 (hū-kīn)所在 (só͘-chāi)範圍 (Hōan-ûi)包含 (pau-hâm)IraqSyria東北 (tang-pak)土爾奇 (Thó͘-nī-kî)東南 (tang-lâm)Iran西南 (sai-lâm)

Mesopotamia是文明 (bûn-bêng)發源地 (hoat-gôan-tē),佇青銅 (Chheⁿ-tâng)時代 (Sî-tāi) (ū)SumerAkkadBabylonAssyria帝國 (tè-kok); 佇鐵器 (Thih-khì)時代 (Sin)Assyria帝國新Babylon帝國後來 (āu-lâi)過有 (koh-ū)Achaemenid帝國

波斯 (Pho-su)統治 (thóng-tī)Mesopotamia (siāng) ()一直 (it-ti̍t) (kàu) ()7世紀 (sè-kí) (khah) (hō͘)Islam勢力 (sè-le̍k)Sassanid帝國占去 (chiàm--khì)經過 (Keng-kòe)Islam參歐洲 (Au-chiu)國家 (kok-ka)的統治了後 (liáu-āu)現在 (hiān-chāi)織的 (chit-ê)所在大部分 (tōa-pō͘-hūn)近代 (kīn-tāi)國家Iraq土地 (thó͘-tē)