Bí-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
美洲

亞美利加 (A-bí-lī-ka) (亞米利加ia̍h-sī亞美利加),普通 (phó͘-thong) (kóng)美洲 (Bí-chiu) (米洲抑是 (ia̍h-sī)美洲), ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (kap)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)中間 (tiong-kan) (ê)大陸 (tāi-lio̍k)一般 (it-poaⁿ)分做 (hun-chò) (Pak)美洲 (Lâm)美洲西 (Se)印度 (Ìn-tō͘)島嶼 (tó-sū)革林蘭 (Kek-lîm-lân)一般 ()包括 (pau-koat)在內 (chāi-lāi)冰島 (Peng-tó)因為 (in-ūi)歷史 (le̍k-sú)文化 (bûn-hòa)因素 (in-sò͘) () (sǹg)在內。

歐洲 (Au-chiu)國家 (kok-ka)稱呼 (chheng-ho͘)美洲 (chò) " (Sin)大陸" (新大陸)。美洲嘛予做 (hō͘-chò)西半球 (Poàn-kiû)