Latin Bí-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Latin美洲 (Bí-chiu) (ê)定義 (tēng-gī) (ū)下跤 (ē-kha)幾種 (kúi-chióng):

根據 (Kin-kù)頂懸 (téng-koân) ()?的定義, Latin美洲分做 (pun-chò)33 (ê)獨立 (to̍k-li̍p)國家 (kah)13个其他 (kî-thaⁿ)政治 (chèng-tī)單位 (tan-ūi)無論 (Bô-lūn)面積 (biān-chek)或者 (he̍k-chiá)人口 (jîn-kháu)巴西 (Pa-se) (lóng)第一 (tē-it) (tōa)的,有Latin美洲40% 的土地 (thó͘-tē)三分之一 (saⁿ-hun-chi-it)个人口。

國家佮領土 (léng-thó͘)[edit]

Latin Bí-chiu

鹹採 (Kiám-chhái)算是 (sǹg-sī)Latin美洲的領土

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]