Costa Rica

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Costa Rica共和國
República de Costa Rica
Costa Rica 旗仔
國旗
Costa Rica 國徽
國徽
國歌: Himno Nacional de Costa Rica
"Costa Rica國歌"
CRI orthographic.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
山José
官方語言 西班牙語
承認的地方語言 Limón Creole語Bribri語Jamaica Creole語
政府 單一制總統制共和國
• 總統
Carlos Alvarado
• 第一副總統
Epsy Campbell Barr
• 第二副總統
Marvin Rodríguez
立法機構 立法議會
面積
• Lóng-chóng
51,100 km2 (19,700 sq mi) (地 126 名)
• 水域 (%)
1.05
人口
• 2020 年估計
5,094,118 (地 123 名)
• 密度
220/km2 (569.8/sq mi) (地 107 名)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
$95.791 cha̍p-ek
• 平均
$18,651
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$65.179 cha̍p-ek
• 平均
$12,690
Gini (2020 年) Negative increase 49.7
HDI (2019 年) Increase 0.810
真高 ͘ 地 62 名
貨幣 Costa Rica colón (CRC)
時區 UTC-6 (CST)
開車方向
電話區號 +506
ISO 3166代號 CR
上等domain .cr

Costa Rica ("倚音: "ko-su-tah lí-kah""),正式 (chèng-sek) ()Costa Rica共和國 (Kiōng-hô-kok) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): República de Costa Rica), () (Tiong)美洲 (Bí-chiu) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (kap)Carib (hái) (ê)國家 (kok-ka) (I)北方 (pak-hong)Nicaragua東南爿 (tang-lâm-pêng)Panama

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

(Sian)Columbus時代 (sî-tāi) (pre-Columbian era) 的Costa Rica是歷史家 (le̍k-sú-ka) (só͘) (kóng)中間 (Tiong-kan)地區 (Tē-khu) (Intermediate Area), (tiō)MesoamericaAndes文化 (bûn-hòa) (lóng) (ū)影響 (éng-hióng)所在 (só͘-chāi)

()西班牙語,la costa rica是 "覆喻 (hù-jū)海墘 (hái-kîⁿ)" 的意思 (ì-sù) (Chiàu) (chi̍t) (kóa)講法 (kóng-hoat)職的 (chit-ê) (miâ)代先 (tāi-seng)Christopher Columbus講的 (kóng--ê) (in)佇1502 ()行船 (kiâⁿ-chûn) (kòe)Costa Rica (tang)海岸 (hái-hōaⁿ) (khòaⁿ) (tio̍h)在第 (chāi-tē) (lâng) (kòa)金仔 (kim-á)Gil González Dávila ()可能 (khó-lêng)是職的名的源頭 (goân-thâu),伊是1522年佇西海岸 (se-hái-hōaⁿ)上錄 (chiūⁿ-lio̍k)拄著 (tú-tio̍h)在題人 (chāi-tê-lâng) (tùi) (hia) (tit)著金仔。

西班牙 (Se-pan-gâ)時代大部分 (tōa-pō͘-hūn)時間 (sî-kan)Costa Rica是Guatemala (Chóng)咖啡單國 (Ka-pi-tan-kok) (西 (se)Capitanía General de Guatemala) 的 (siōng)南爿 (lâm-pêng)省分 (séng-hūn) (sǹg) (Sin)西班牙部分 (pō͘-hūn)彼當陣 (Hit-tang-chūn)的Costa Rica特別 (te̍k-pia̍t)散食 (sàn-chia̍h)原因 (goân-in) (chi) (it) (siū)西班牙法律 (hoat-lu̍t)禁止 (kìm-chí)附近 (hū-kīn)Panama (chò)貿易 (bō͘-e̍k)

1821年,西班牙佇墨西哥 (Be̍k-se-ko)獨立 (To̍k-li̍p)戰爭 (Chiàn-cheng)當中 (tang-tiong)失勢 (sit-sè), Guatemala的政權 (chèng-khoân)宣佈 (soan-pò͘)中美洲的獨立。職的日子 (ji̍t-chí)嘛是Costa Rica的獨立 (Ji̍t)。 1838年, (hit) (chūn)中美洲聯邦 (Liân-pang)共和國已經 (í-keng)空確 (khang-khak) (chin) () (ah), Costa Rica (chiah)正式宣佈伊的 (i-ê)主權 (chú-khoân)

參照 (Chham-chiàu)[edit]