I-lāi-tē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

依賴地 (I-lāi-tē) (依賴地) () ()法度 (hoat-tō͘) (chhiūⁿ)國家 (kok-ka)完全 (ôan-chôan)享有 (hiáng-iú)主權 (chú-kôan) (ê)領土 (léng-thó͘)一般 (It-poaⁿ)來管 (lâi-kóng)依賴地的外交 (gōa-kau) (kap)軍事 (kun-sū) (siū)母國 (bó-kok)控制 (khòng-chè)以外 (í-gōa)其他 (kî-thaⁿ)事項 (sū-hāng)大部分 (tāi-pō͘-hūn) (lóng) (thang)家己 (ka-kī)決定 (koat-tēng)