Goā-kau

From Lohankhapedia
(Redirected from Gōa-kau)
Jump to navigation Jump to search
總部佇 美國 New York市聯合國 是通世界上大的 國際 外交組織。
Ger van Elk, Symmetry of Diplomacy, 1975, Groninger 博物館 (Groninger Museum) 收藏。

外交 (Goā-kau) ()團體 (thoân-thé) (iah)國家 (kok-ka)中間 (tiong-kan) (chò)談判 (tâm-phoàⁿ) (ê)藝術 (gē-su̍t) (kap)行放 (kiâⁿ-pàng)一般的 (it-poaⁿ-tek) (chí)國際 (kok-chè)外交,也就是 (iā-tō-sī)透過 (thàu-koè)專業 (choan-gia̍p)外交官 (goā-kau-koaⁿ)互相 (hō͘-siong)協調 (hia̍p-tiau) (lâi)處理 (chhú-lí)國際關係 (koan-hē)事務 (sū-bū)遮的 (chiah-ê)系項 (hē-hāng)包括 (pau-koat)講和 (kóng-hô)貿易 (bō͘-e̍k)戰爭 (chiàn-cheng)經濟 (keng-chè)文化 (bûn-hoà)。國際條約 (tiâu-iok) () (ta̍k) (kok)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t)核准 (he̍k-chún)進前 (chìn-chêng)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)是外交官代先 (tāi-seng)刣曲查 (thâi-khiau-chhâ)

詞源 (Sû-goân)[edit]

"外交" 這个 (chit-ê) () () (chè)漢語 (Hàn-gí)意思 (ì-sù) (tùi) (goā)交涉 (kau-sia̍p)交往 (kau-óng) ()西國 (Se-kok)文字 (bûn-jī)比論 (pí-lūn)英文 (Eng-bûn)的 "diplomacy", (i)的詞源是希臘語 (Hi-lia̍p-gí)的 "diploma",這个詞的意思是 "對拗 (tùi-áu)"。佇古典 (Kó͘-tián)希臘文 (Hi-lia̍p-bûn)ni̍h, "diploma" 是指 (pan) (hō͘)完成 (oân-sêng)課程 (khò-têng)學習 (ha̍k-si̍p) (lâng)證書 (chèng-su) (che)一般 (it-poaⁿ)對毆的 (tùi-áu--ê)。佇羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok)時代 (sî-tāi), "diploma" 這个 ()是指正式 (chèng-sek)旅行 (lú-hêng)文件 (bûn-kiāⁿ)親像 (chhin-chhiūⁿ)現此時 (hiān-chhú-sî)護照 (hō͘-chiàu) (thang)通過 (thong-koè)熟佇 (sio̍k-tī)帝國的道路 (tō-lō͘) (chit) (khoán)旅行文件窮實 (khêng-si̍t)是2 (phìⁿ) (ū) (khàm) (ìn)均屬 (kin-sio̍k) (pang)後來 (Āu--lâi),這个意思楦闊 (hùn-khoah)變做 (piàn-chò)別个 (pa̍t-ê)正式文件,比論佮外國 (goā-kok)部族 (pō͘-cho̍k)簽署 (chhiam-sú)的條約等等 (téng-téng)

西元 (Se-goân)1700 () ()法國人 (Hoat-kok-lâng) () (in)肺氣 (phài-khì)外國的公使 (kong-sài) (thoân)號做 (hō-chò) "diplomatique" 團, 1796年這个字經過 (keng-koè)Edmund Burke使用 (sú-iōng) (hō͘)英語 (Eng-gí)採取 (chhái-chhú)成做 (chiâⁿ-chò) "diplomacy"。


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Diplomacy