Lô-má Tè-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
羅馬帝國 當興的領土
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 羅馬帝國

羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok) (Imperium Romanum, tùi (chêng)30 ()khai-sí) () (tùi)Caesar Augustus (皇帝 (hông-tè); () (kiò)Octavian) 開始 (khai-sí)古早時 (kó͘-chá-sî)支配 (chi-phòe)羅馬 (kiam)四位 (sì-ūi)。帝國 ()世間 (sè-kan)維持 (î-chhî)鬼若 (kúi-nā)百當 (pah-tang)後來 (Āu--lâi) (hun) (chòe)2 (pêng): 西 (Sai)羅馬帝國476年 (hong)滅無 (bia̍t-bô); (Tang)羅馬帝國 (府城 (hú-siâⁿ)Byzantium (taⁿ)叫做 (kiò-chòe)Istanbul) 佇1453年 (hōng)滅無。

Roman Empire Map.png