Hông-tè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
中國頭一个皇帝 秦始皇

皇帝 (Hông-tè) (皇帝) () (chi̍t) (khoán)君主 (kun-chú)一般 (it-poaⁿ) (siāng) (koân) (ūi) (ê)統治者 (thóng-tī-chiá)。 "皇帝" (chit) ()代先 (tāi-seng)秦朝 (Chîn-tiâu)開始 (khai-sí) (ēng)的一 (chióng)統治者稱號 (chheng-hō)

()閩南語 (Bân-lâm-gí),這字 ()用來 (ēng-lâi)表示 (piáu-sī)世界 (sè-kài)其他 (kî-tha)文化 (bûn-hoà)領導者 (léng-tō-chiá)。一般 (lâi) (kóng),皇帝的地位 (tē-ūi) () " (ông)" (khah)懸。 (Kap)皇帝 (beh)相仝 (sio-kâng)的統治者 (ū)露西亞 (Lō͘-se-a)的 "沙皇 (sa-hông)",日本 (Ji̍t-pún)的 "天皇 (thian-hông)" 等等 (téng-téng)西洋 (Se-iûⁿ)文化內底 (lāi-té)親像 (chhan-chhiūⁿ)英語 (Eng-gí)的 "emperor",德語 (Tek-gí)的 "Kaiser",或者 (he̍k-chiá)羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok)的 "imperator",佇漢文 (Hàn-bûn)一般嘛翻譯 (hoan-e̍k) (chò) "皇帝"。