Keng-chè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


經濟 (Keng-chè) ()生產 (seng-sán)交換 (kau-ōaⁿ)交易 (kau-e̍k)流通 (liû-thong)分配 (hun-phòe)等等 (téng-téng)社會 (siā-hōe)現象 (hiān-siōng) (ê)綜合 (chong-ha̍p)專門 (Choan-bûn)研究 (géng-kiù)經濟的學科 (ha̍k-kho)經濟學 (keng-chè-ha̍k)