Keng-chè-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

經濟學 (Keng-chè-ha̍k)職的 (chit-ê) () () (tùi)日語 (Ji̍t-gí)吸收來的 (khip-siu--lâi-ê)入本人 (Ji̍p-pún-lâng) ()接觸 (chiap-chhiok)西方 (se-hng)學問 (ha̍k-būn) (ê) ()參考 (chham-khó)中國 (Tiong-kok)古早 (kó͘-chá) (chheh)創造 (chhòng-chō)職的漢字 (Hàn-jī)詞,後來 (āu--lâi) ()華語 (Hôa-gí) (kap)Hō-ló等等 (téng-téng)語言 (gí-giân)內底 (lāi-té)使用 (sú-iōng)

經濟學是1 (chióng)社會 (siā-hōe)科學 (kho-ha̍k)簡單 (kán-tan) (lâi) (kóng)就是 (tō-sī)1 (khoán)研究 (gián-kiù) (lâng)按怎 (án-choáⁿ) (chò)選擇 (soán-te̍k)的學問。 () (chiàu) (i)步平 (pō͘-pêng)研究的內容 (loē-iông),嘛 (thang)講是一種 (chi̍t-chióng)研究商品 (siong-phín)佮ho̍̍k ()生產 (seng-sán) (pun)phiⁿ,貿易 (bō͘-e̍k)消費 (siau-hùi) (kho)ha̍̍k。

經濟學一般 (it-poaⁿ) (koh)分做 (hun-chò)2 (ê)部份 (pō͘-hūn): 總體 (chóng-thé)經濟學個體 (kò-thé)經濟學

總體經濟學 () (tōa)胚模 (phoe-bô͘)經濟體 (keng-chè-thé) ( 1个國家 (kok-ka)或者是 (he̍k-chiá-sī)地區 (tē-khu) ) 當做 (tòng-chò)1个研究的對象 (tùi-siōng)親像 (chhin-chhiūⁿ)規个 (kui-ê)疆及 (kiong-ki̍p)需求 (su-kiû)貨幣 (hòe-pè)資金 (chu-kim)佮商品等等 (lóng)是總體經濟學的主題 (chú-tê)

若個體經濟學是 (teh) (khòaⁿ)較細 (khah-sè)經濟 (keng-chè)單位 (tan-ūi)比論 (pí-lūn)個人 (kò-jîn)家庭 (ka-têng)公司 (kong-si)等等的經濟行做 (kiâⁿ-chòe),嘛研究 (in)決定 (koat-tēng)過程 (kòe-têng) (hām)影響 (éng-hióng)選擇的起致 (khí-tì)

傳統 (Thôan-thóng)經濟學的理論 (lí-lūn)認為 (jīn-ûi)攏是 (lóng-sī)理性的 (lí-sèng--ê) (ē) (khì) (tui)jip上大 (siōng-tōa)效用 (haū-iōng)

經濟學家 (Keng-chè-ha̍k-ka)透過 (thaù-koè)無仝 (bô-kâng)假設 (ká-siat)建立 (kiàn-li̍p)無仝的模型 (bô͘-hêng),來解說 (kái-soat)經濟現象 (hiān-siōng),嘛辦胚 (pān-phoe)未來 (bī-lâi)發展 (hoat-tián)

參見 (Chham-kìⁿ)[edit]


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Economics