Seng-sán

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
生產 的仔 的廠房

生產 (Seng-sán) (生產) ()經濟學 (keng-chè-ha̍k) (tiong) ()產品 (sán-phín) (kap)服務 (ho̍k-bū) (ê)提供者 (thê-kiong-chiá) () (i)會當 (ē-tàng)支配 (chi-phòe)資源 (chu-goân)轉變 (choán-piàn) (chò)商品 (siong-phín)過程 (kòe-têng)