Ho̍k-bū

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

服務 (Ho̍k-bū) (英語 (Eng-gí): service), ()經濟學 (keng-chè-ha̍k) (tiong) () (kap)商品 (siong-phín)對等 (tùi-téng) (ê)無形 (bô-hêng)形式 (hêng-sek) (Siū)服務的消費者 (siau-hùi-chiá) (pēng) () (tit) (tio̍h)明確 (bêng-khak)物件 (mi̍h-kiāⁿ)

關聯 (Koan-liân)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]