Hàn-jī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hanzi.svg

漢字 (Hàn-jī) (漢字/汉字,注音 (Chù-im): ㄏㄢˋ ㄗˋ,漢語 (Hàn-gí)聘音 (Phèng-im): Hànzì,日本話 (Ji̍t-pún-oē): kanji韓國話 (Hân-kok-oē): hanja越南話 (Oa̍t-lâm-oē): hán tư),或者 (he̍k-chiá)唐人字 (Tn̂g-lâng-jī) () (iōng) (lâi) (siá)幾若種 (kúi-nā-chióng)現代 (hiān-tāi) (kap)古早 (kó͘-chá)語文 (gí-bûn) (ê)書寫 (su-siá)文字 (bûn-jī)系統 (hē-thóng)。現代的漢語日語 (Ji̍t-gí)韓語 (Hân-gí) (lóng) (ū)用著 (iōng-tio̍h)漢字,其中 (kî-tiong)韓文 (Hân-bûn)干焦 (kan-na) (chhun)韓國 (Hân-kok)有用,朝鮮 (Tiâu-sian)已經 (í-keng)廢掉 (hùi-tiāu)。 20世紀 (sè-kí)進前 (chìn-chêng)越南文 (Oa̍t-lâm-bûn) (iáu) (lâng)用漢字寫。歷史上 (Le̍k-sú-siōng) () (bat)其他 (kî-thaⁿ)民族 (bîn-cho̍k)用漢字或者仿 (hóng)漢字來 (chhì) (in)語言 (gí-giân)

漢字的特色 (te̍k-sek)[edit]

漢字主要 (chú-iàu)四角形的 (sì-kak-hêng--ê)

部首 (Pō͘-siú) (字爿 (Jī-pêng))[edit]

分類 (Hun-lūi)[edit]

演變 (Ián-piàn)傳播 (thôan-pò͘)[edit]

中國 (Tiong-kok)[edit]

台灣 (Tâi-oân)[edit]

越南 (Oa̍t-lâm)[edit]

漢語言 (Hàn-gí-giân)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

Pang-bô͘:Hàn-gí