1945 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
世紀: [[{{{chêng-sè-kí}}} sè-kí|19 世紀]] ͘ [[{{{sè-kí}}} sè-kí|20 世紀]] ͘ [[{{{aū-sè-kí}}} sè-kí|21 世紀]]
年代: [[{{{chêng 2 nî-tāi}}} nî-tāi|{{{前2年代}}} 年代]] [[{{{chêng 1 nî-tāi}}} nî-tāi|{{{前1年代}}} 年代]] ͘ [[{{{nî-tāi}}} nî-tāi|1940 年代]] ͘ [[{{{aū 1 nî-tāi}}} nî-tāi|1950 年代]] [[{{{aū 2 nî-tāi}}} nî-tāi|1960 年代]]
: [[{{{5 nî chêng}}} nî|1940]] [[{{{4 nî chêng}}} nî|1941]] [[{{{3 nî chêng}}} nî|1942]] [[{{{2 nî chêng}}} nî|1943]] [[{{{1 nî chêng}}} nî|1944]] ͘ [[{{{nî}}} nî|1945 年]] ͘ [[{{{1 nî aū}}} nî|1946]] [[{{{2 nî aū}}} nî|1947]] [[{{{3 nî aū}}} nî|1948]] [[{{{4 nî aū}}} nî|1949]] [[{{{5 nî aū}}} nî|1950]]

1945 () ()一个 (chi̍t-ê)平常年 (pêng-siông-nî) (thâu)1 (ji̍t)拜一 (pài-it)

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

Nagasaki原子炸彈爆炸。

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

Harry S。 Truman

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身 (Kòe-sin)[edit]

無日期[edit]

無日期[edit]