Tân-kun kì-goân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

檀君 (Tân-kun)紀元 (kì-goân) (檀君紀元),簡稱 (kán-chheng)檀紀 (Tân-kì) (檀紀), () (chi̍t) (ê) (í)朝鮮 (Tiâu-sián)歷史 (le̍k-sú)做為 (chò-ûi)基準 (ki-chún) (ê)既然 (kì-liân)單位 (tan-ūi) (chiū)親像 (chhin-chhiūⁿ)西洋 (Se-iûⁿ)國家 (kok-ka)慣用 (koàn-iōng)公元 (kong-goân)。檀君紀元的計算 (kè-sǹg)方式 (hong-sek)是公元的年份 (nî-hūn) (ke)2333。

三國 (Sam-kok)遺事 (Ûi-sū)時代 (sî-tāi)各種 (kok-chióng)史料 (sú-liāu)建國 (kiàn-kok)年度 (nî-tō͘)猶未 (iáu-bōe)固定 (kò͘-tēng)不過 (Put-kò) ()1485 ()完成 (oân-sêng)東國 (Tong-kok)通鑑 (Thong-kàm) (tiong)特別 (te̍k-pia̍t)指定 (chí-tēng)是 " (Tông) (Giâu)戊辰歲 (Bō͘-sîn-sòe)" (唐堯戊辰歲),落尾 (lo̍h-bóe)就固定 (chò)固定做公元前 (Kong-goân-chiân)2333年建國。