Se-iûⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

西洋 (Se-iûⁿ) (西洋) ()現代 (hiān-tāi)一般 (it-poaⁿ) () (kóng)基督教 (Ki-tok-kàu)文化 (bûn-hoà) (chò)基礎 (ki-chhó͘) (tùi)歐洲 (Au-chiu)開始 (khai-sí)發展 (hoat-tián) (ê)文明 (bûn-bêng)

相關 (Siong-koan)[edit]