Sam-kok Ûi-sū

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

三國 (Sam-kok)遺事 (Ûi-sū) (三國遺事; 삼국유사) ()朝鮮 (Tiâu-sián)半島 (poàn-tó)高麗 (Ko-lê)王朝 (ông-tiâu)時代 (sî-tāi) (ê)國書 (kok-su)一然 (It-jiân)所寫 (só͘-siá)歷史冊 (le̍k-sú-chheh)記載 (kì-chài) (tio̍h)高句麗 (Ko-kù-lê)百濟 (Pek-chè) (kap)新羅 (Sin-lô)三國的代誌 (tāi-chì)