Lé-pài-it

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
禮拜的7
Weekday heptagram.svg
禮拜一 (拜一)
禮拜二 (拜字)
禮拜三 (拜三)
禮拜世 (拜四)
禮拜五 (拜五)
禮拜六 (拜六)
禮拜日 (禮拜)

禮拜一 (Lé-pài-it)一般 (it-poaⁿ) (kóng)拜一 (pài-it) ()一个 (chi̍t-ê)禮拜 (lé-pài)當中 (tang-tiong) (ê) (chi̍t) (ji̍t) (gia̍p) ()禮拜日 (lé-pài-ji̍t) (kap)禮拜二 (lé-pài-jī) (chi) (kan)

國際 (kok-chè)標準 (piau-chún)ISO 8601內短 (lāi-té),拜一是一禮拜的 (thâu) (chi̍t)日,毋過 (m̄-koh)日常 (ji̍t-siông)用法 (ēng-hoat)內面 (lāi-bīn) () (tiāⁿ) (sǹg) (chò) ()2日。