ISO 8601

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

ISO 8601原種 (goân-chéng)題目 (tê-bo̍k) "資料 (Chu-liāu)元素 (goân-sò͘) (kap)交換 (kau-ōaⁿ)格式 (keh-sek)資訊 (Chu-sìn)交換 – 日子 (Ji̍t-chí)時間 (sî-kan) (ê)表現 (piáu-hiān)" (Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times), () (ūi)交通 (kau-thong)時日 (sî-ji̍t)資料設計 (siat-kè) (chi̍t) (thò)ISO國際 (kok-chè)標準 (piau-chún) (siāng) (chá)是1988 ()發表的 (hoat-piáu--ê)

(kóa)基本 (ki-pún)原則 (goân-chek)包括 (pau-koat) (ū)日子佮時間 (ài) (chiàu)單位 (tan-ūi)大小 (tōa-sió)排列 (pâi-lia̍t): 年, (goe̍h) (或者 (he̍k-chiá)禮拜 (lé-pài)), (ji̍t) () (點鐘 (tiám-cheng)), (hun) (bió),佮 (bió)切混 (chhiat-hūn)各有 (Koh-ū) ()字典 (jī-tián) (lūi)文書 (bûn-su)內面 (lāi-bīn)時間愛照 (ài-chiàu)發生 (hoat-seng)前後 (chiân-āu)排列,除非 (tû-hui)使用 (sú-iōng)付數 (hù-sò͘)年份 (nî-hūn)的日子。 (Che)方便 (hong-piān) (chhiūⁿ)檔案 (tóng-àn)系統 (hē-thóng)利用 (lī-ēng)另外 (Lēng-gōa)日子佮時間的數值 (sò͘-ta̍t) (ēng)固定 (kò͘-tēng)數字 (sò͘-jī)數目 (sò͘-bo̍k) (lâi) () (siá)所以 (só͘-í) (ē)出現 (chhut-hiān)𤆬頭 (chhōa-thâu) (lêng) (Chia)時日表現方式 (hong-sek)是用上 (chió) (liōng)諢段 (hūn-tōaⁿ)符號 (hû-hō)產生 (sán-seng)比論 (pí-lūn) "2016-10-28" (ê)記寫 (kì-siá)