Lé-pài-ji̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
禮拜的7
Weekday heptagram.svg
禮拜一 (拜一)
禮拜二 (拜字)
禮拜三 (拜三)
禮拜世 (拜四)
禮拜五 (拜五)
禮拜六 (拜六)
禮拜日 (禮拜)

禮拜日 (Lé-pài-ji̍t)一般 (it-poaⁿ) (ia̍h)禮拜 (lé-pài)少年 (siàu-liân) (lâng)與當時 (ū-tang-sî) (iōng)拜日 (pài-ji̍t) ()一个 (chi̍t-ê)禮拜 (tiong) (ê) (chi̍t) (ji̍t) (gia̍p) ()禮拜落 (lé-pài-lak) (kap)禮拜一 (lé-pài-it) (chi) (kan)

國際 (kok-chè)標準 (piau-chún)ISO 8601內短 (lāi-té),拜日是一禮拜的 ()7日,抑 (tio̍h) (siāng) (boé)日; 毋過 (m̄-koh)日常 (ji̍t-siông)使用 (sú-iōng)內面 (lāi-bīn) () (tiāⁿ) (hong) (sǹg) (chò) (thâu)一日。