Lé-pài-saⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
禮拜的7
Weekday heptagram.svg
禮拜一 (拜一)
禮拜二 (拜字)
禮拜三 (拜三)
禮拜世 (拜四)
禮拜五 (拜五)
禮拜六 (拜六)
禮拜日 (禮拜)

禮拜三 (Lé-pài-saⁿ) (漢字 (hàn-jī): 禮拜三),一般 (it-poaⁿ) (kóng)拜三 (pài-saⁿ) (拜三), ()一个 (chi̍t-ê)禮拜 (lé-pài) (lāi) (ê) (chi̍t) (ji̍t) (gia̍p) ()禮拜二 (lé-pài-jī) (kap)禮拜世 (lé-pài-sì) (chi) (kan)

() (chiàu)國際 (kok-chè)標準 (piau-chún)ISO 8601,拜三是一禮拜的 ()3日,毋過 (m̄-koh)佇一般 () (tiāⁿ) (sǹg) (chò)第4日。