Lé-pài (sî-kan)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
禮拜的7
Weekday heptagram.svg
禮拜一 (拜一)
禮拜二 (拜字)
禮拜三 (拜三)
禮拜世 (拜四)
禮拜五 (拜五)
禮拜六 (拜六)
禮拜日 (禮拜)

禮拜 (Lé-pài) () (chi̍t) (khoán)時間 (sî-kan)單位 (tan-ūi) ()現代 (hiān-tāi)通用 (thong-iōng) (ê)算法 (sǹg-hoat)內面 (lāi-bīn),一禮拜是7kang意思 (ì-sù) (Lâng) () (kóng) "禮拜",有時 (ū-sî)認號 (jīn-hô)連續 (liân-sio̍k)的7 kang; ()有時是公用 (kong-iōng)新曆 (sin-le̍k)頂面 (téng-bīn) (chiàu) (pâi)的禮拜揪期 (chiû-kî)

語源 (Gí-goân)[edit]

"禮拜" 這个 (chit-ê)丹語 (tan-gí),是 (tùi)基督教 (Ki-tok-kàu) " (chò)禮拜" 的規律 (kui-lu̍t) (só͘)號來 (hō--lâi)除了 (Tû-liáu) "禮拜" 以外 (í-goā), " (chiu)" (周,週) (kap) "星期 (seng-kî)" (星期) 嘛是仝款 (kâng-khoán)意思。

7 kang的 (miâ)[edit]

一禮拜的7 kang是禮拜一 (lé-pài-it)禮拜二 (lé-pài-jī)禮拜三 (lé-pài-saⁿ)禮拜世 (lé-pài-sì)禮拜五 (lé-pài-gō͘)禮拜落 (lé-pài-lak),佮禮拜日 (lé-pài-ji̍t)通俗 (Thong-sio̍k)一般 (it-poaⁿ) (tiâⁿ)拜一 (pài-it)拜二 (pài-jī) (kàu)拜落 (pài-lak); 若禮拜日一般 (tio̍h)加大 (ka-ta)講 "禮拜"。

日本話 (Ji̍t-pún-oē)韓國畫 (Hân-kok-oē),是 (ēng) "七曜 (chhit-iāu)" (七曜), (ia̍h)就是 (Ji̍t) (Goe̍h) (Hoé) (Chúi) (Bo̍k) (Kim) (Thó͘)做7 kang的名; 親像 (chhan-chhiūⁿ)拜日 (pài-ji̍t) (kiò) "日曜日 (ji̍t-iāu-ji̍t)" (日曜日),拜一就 () "月曜日 (goe̍h-iāu-ji̍t)" (月曜日)。早期 (Chá-kî)中國 (Tiong-kok)嘛用 (koè) (chit)號名 (hō-miâ)

越南話 (Oa̍t-lâm-oē),禮拜日是講Chủ nhật,是 " (chú)日" 的以思 (í-sù); 若拜一是講Thứ (Hai),是 " () ()" (ê)意思,後壁 (āu-piah) (sòa) (teh) (sǹg)

這款的 "主日" (主日) 號名,娃林 (oa-ná)是一 (kóa)基督徒 (Ki-tok-tô͘)對禮拜日的叫法 (kiò-hoat)